Zostań autorem pracy, którą wydamy w postaci książki i wygraj nagrody! Konkursy: literacki i plastyczny

Dzieci przejmują publikację książki! Jak to możliwe? Trwają ogłoszone przez nas konkursy: plastyczny „Milusiński Tiptopuś” i literacki „Wygram. Mimo wszystko”. Wybrane prace zostaną wydane w książce, która trafi na oddziały dziecięce szpitali w całej Polsce, a najciekawsze dodatkowo nagrodzone. Doceniamy kreatywność, ciekawe ujęcie tematu konkursowego, oryginalność i poprawność merytoryczną. Prace można zgłaszać do 30 kwietnia 2022 r.

 

Projekt DZIECI DLA DZIECI wystartował, dlatego ogłaszamy dwa konkursy. Konkurs literacki to zmierzenie się z szeroko pojętym tematem – „Wygram. Mimo wszystko”. Swoją twórczość należy zaprezentować w postaci opowiadania, eseju lub wiersza. Jurry pod ocenę podda: jasny i interesujący dla czytelnika sposób przedstawienia tematu; treść pracy odpowiadająca tematyce konkursu; kreatywne podejście do tematu konkursu. Liczba znaków nieograniczona, pozostawiamy swobodę. Nagrody dla finalistów konkursu podzielono na trzy kategorie: – dla uczniów szkoły podstawowej, klasy I-VI, – dla uczniów szkoły podstawowej, klasy VII – VIII,- dla uczniów liceum i technikum. W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody: – za zajęcie I miejsca – google VR dla telefonu,- za zajęcie II miejsca – głośnik JBL, – za zajęcie III miejsca – powerbank, – za zajęcie IV i V, VI miejsca – powerbank.

Konkurs plastyczny zatytułowany „milusiński Tiptopuś” polega na przedstawieniu postaci Tiptopusia dowolną techniką plastyczną. Jurry wybierze trzy prace, które zostaną nagrodzone zestawem kreatywnych gier o wartości 200 zł każdy.

Sponsorami konkursów są: Proxin Development oraz Robo-Kop.

Prace konkursowe można przesyłać do 30 kwietnia za pośrednictwem maila: [email protected], w tytule wpisując odpowiednio: konkurs literacki lub konkurs plastyczny.

 

REGULAMIN KONKURSU

Wygram. Mimo wszystko”

oraz

„milusiński Tiptopuś”

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady i warunki przeprowadzenia dwóch konkursów ogłoszonych w ramach projektu „Dzieci dla dzieci”, tj. konkursu literackiego pn. „Wygram. Mimo wszystko” (dalej jako „Konkurs Literacki”) i konkursu plastycznego pn. milusiński Tiptopuś” (dalej jako „Konkurs Plastyczny”), zwane dalej łącznie: „Konkursami”.
 2. Organizatorem Konkursów jest Fundacja TIPTOP z siedzibą ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS: 0000741648, posiadająca numer NIP: 5213835180 REGON: 380836497, zwana dalej: „Organizatorem”.
 3. Konkursy rozpoczynają się 1.12.2021 roku i kończą 30.04.2022 roku.
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie tiptop.com.pl (dalej jako „Strona”) i za pośrednictwem platformy www.facebook.com .
 5. Konkursy nie są organizowane, administrowane, popierane oraz sponsorowane przez serwis Facebooka, Facebook, Inc., Facebook Ireland Limited lub ich podmioty powiązane (dalej jako „Facebook”). Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania związane z organizacją i przebiegiem Konkursów i zarówno Organizator jak i uczestnicy Konkursów zwalniają Facebook z tej odpowiedzialności.
 6. Fundatorem nagrody jest Proxin Development z siedzibą w Poznaniu zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000907136 oraz ROBO-KOP z siedzibą w Tarnowie Podórnym zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000786052 dalej: „Fundatorem nagrody”.

 

 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik„) może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która:
  1. wyrazi chęć uczestnictwa w danym Konkursie oraz spełni jego warunki,
  2. zapozna się z Regulaminem i zgodzi na jego treść i warunki,
  3. posiada dziecko:
   1. w przypadku Konkursu Plastycznego – w wieku od 0 do 10 lat,
   2. w przypadku Konkursu Literackiego –w wieku od 11 do 18 lat,

– zwane dalej „Małym Twórcą”, które samodzielnie wykona zadanie konkursowe wskazane w ust. 3 poniżej (dalej jako „Zadanie konkursowe”).

 1. W Konkursach nie mogą brać jednak udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 2. Zadanie konkursowe brzmi:
  1. dla Konkursu Plastycznego: Konkurs plastyczny zatytułowany „milusiński Tiptopuś” polega na przedstawieniu postaci Tiptopusia dowolną techniką plastyczną.
  2. dla Konkursu Literackiego: Konkurs literacki to zmierzenie się z szeroko pojętym tematem – „Wygram. Mimo wszystko”. Swoją twórczość należy zaprezentować w postaci opowiadania, eseju lub wiersza.
 3. W celu wzięcia udziału w danym Konkursie, w okresie trwania danego Konkursu Mały Twórca musi wykonać Zadanie konkursowe (dalej jako „Odpowiedź”), które zostanie wysłane (również w okresie trwania Konkursów) przez Uczestnika na adres mailowy: [email protected] wraz z podaniem adresu do korespondencji, imienia i nazwiska Uczestnika.
 4. Odpowiedzi na zadanie konkursowe należy wysłać w tytule wpisując odpowiednio:
 5. dla Konkursu Plastycznego: konkurs plastyczny
 6. dla Konkursu Literackiego: konkurs literacki.
 7. W Konkursie każdy Uczestnik może przedstawić dowolną liczbę prac, jednakże jeden Uczestnik może wygrać jedną nagrodę w danym Konkursie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z danego Konkursu zgłoszonego Uczestnika, w szczególności w przypadku:
  1. zawarcia w Odpowiedzi wulgaryzmów, treści obraźliwych, propagandowych, politycznych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem,
  2. zawarcia w Odpowiedzi treści reklamowych, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora,
  3. naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich.
 9. Uczestnik zgłaszając Odpowiedź do danego Konkursu oświadcza i gwarantuje, że wyłącznym autorem Odpowiedzi jest Mały Twórca i przysługują mu do tego utworu pełne osobiste i majątkowe prawa autorskie. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że Odpowiedź nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. Organizator ma prawo do weryfikacji w każdym czasie treści, z uwzględnieniem kryterium autorstwa i posiadania praw przez Uczestnika do zgłoszenia Odpowiedzi autorstwa Małego Twórcy.
 10. Uczestnik w dowolnym momencie trwania danego Konkursu może złożyć oświadczenie o rezygnacji z udziału w Konkursie. Oświadczenie powinno być wysłane w formie pisemnej na adres Organizatora lub mailowo na adres [email protected] .

 

 • 3 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. Celem zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursów, ich prawidłowej organizacji i przebiegu, Organizator powołuje komisję konkursową (dalej „Komisja”) składającą się z trzech osób, w tym jej Przewodniczącego.
 2. Komisja dokona oceny przesłanych Odpowiedzi i spośród nich wybierze:
  1. w Konkursie Plastycznym – 3 Odpowiedzi,
  2. w Konkursie Literackim – 18 Odpowiedzi,

najlepsze pod kątem estetyki oraz kreatywności.

 1. Nagrodami w Konkursach są:
  1. w Konkursie Plastycznym: 3 x zestaw kreatywnych gier o wartości 200 zł każdy.
  2. W Konkursie Literackim:  3 x google VR do telefonu, 6 x głonik JBL, 9 x powerbanki.
 2. Łączna wartość nagród:
  1. w Konkursie Plastycznym wynosi: 600 zł
  2. w Konkursie Literackim wynosi: 2500 zł
 3. Do wartości każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody.
 4. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, laureat konkursu, będący osobą fizyczną, obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej w wysokości 10% wartości nagrody i zgadza się na potrącenie stosownej zaliczki na podatek z tego tytułu przez Organizatora. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatowi nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.
 5. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu czy równowartości.
 6. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich.
 7. O wynikach Konkursów Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem ogłoszenia opublikowanego na Stronie, zaś laureatów powiadomi dodatkowo drogą mailową lub telefonicznie (o ile taki kontakt zostanie podany przez Uczestnika).
 8. Nagrody będą wydane w terminie trzech tygodni od ogłoszenia wyników Konkursu poprzez wysłanie ich na adres do korespondencji wskazany przez Uczestników w trakcie zgłaszania do Konkursu.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody laureatowi, powstałą z winy laureata, w tym poprzez błędne podanie przez laureata danych niezbędnych do przekazania nagrody.

 

 • 4 PRAWA AUTORSKIE
 1. Uczestnik oświadcza, iż posiada wyłączne i niczym nie ograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanej Odpowiedzi, a także, że z chwilą zgłoszenia Odpowiedzi w Konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do korzystania z Odpowiedzi na potrzeby związane z Konkursem, w zakresie pól eksploatacji wskazanych w ust. 2 poniżej.
 2. Z chwilą wydania nagrody, laureat przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych na wszystkich znanych w chwili otrzymania nagrody polach eksploatacji. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Odpowiedzi obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji:
  1. utrwalanie na dowolnych nośnikach dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego;
  2. zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym także drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego;
  3. publiczne wystawianie, wykonanie, wyświetlenie, nadawanie i emitowanie;
  4. wprowadzanie do pamięci komputera;
  5. publiczne udostępnianie Odpowiedzi w tym publikowanie oraz udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  6. najem lub użyczanie oryginału lub egzemplarzy Odpowiedzi;
  7. zbywanie nabytych praw na rzecz innych osób,
  8. wykorzystywanie Odpowiedzi w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy.
 3. Laureat upoważnia Organizatora i wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora przeróbek i innych opracowań Odpowiedzi w toku korzystania z niej. W razie gdyby przeróbki i inne opracowania Odpowiedzi, stanowiły przedmiot zależnych praw autorskich, laureat wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystania z takiego przedmiotu przez Organizatora. Ponadto laureat przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
 4. Laureat zezwala na anonimowe udostępnianie Odpowiedzi.

 

 • 5 REKLAMACJE
 1. Uczestnicy Konkursów mają prawo składania reklamacji dotyczących przeprowadzenia Konkursów.
 2. Reklamacje winny zostać zgłoszone Organizatorowi w terminie 1 miesiąca od dnia wykrycia okoliczności będącej przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję.
 4. Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej na adres Organizatora lub drogą elektroniczną na adres: [email protected] w tytule wpisując: reklamacja.
 5. W treści reklamacji zaleca się wskazać przede wszystkim dane składającego, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy oraz przyczynę złożenia reklamacji.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Komisję w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

 • 6 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej jako „Dane”) jest Organizator.
 2. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla uczestniczenia w Konkursie.
 3. Uczestnicy Konkursu posiadają prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, w tym żądania kopii danych,
  2. sprostowania nieprawidłowych danych oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych,
  3. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeśli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 (w związku z przetwarzaniem danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora) i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania (w związku z przetwarzaniem danych na potrzeby marketingu bezpośredniego);
 1. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 2. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 3. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem bezpośrednio dzieciom usług społeczeństwa informacyjnego.
 1. ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 1. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 (w związku z przetwarzaniem danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora) wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 1. przenoszenia danych, jeżeli:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, oraz
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 2. gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”,
  2. w celu rozpatrzenia reklamacji i przesłania odpowiedzi na nią – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  3. w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia takich roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  4. w celu dokonania niezbędnych rozliczeń podatkowych – na podstawie art. 6 us.t 1 lit. c) RODO.
 2. Dane będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych, w tym przede wszystkim podmiotom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, a także usług prawnych, księgowych i rachunkowych, podmiotom świadczącym usługi przechowywania danych, hostingu.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania konkursu oraz
  1. dla celów umożliwienia uczestnictwa w Konkursie, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród – przez 6 miesięcy po zakończeniu Konkursu,
  2. dla celów rozpatrzenia reklamacji i przesłania odpowiedzi na nie – przez okres jenego roku po udzieleniu odpowiedzi na reklamację,
  3. dla celów obrony przed roszczeniami lub dochodzenia takich roszczeń – przez okres przedawnienia roszczeń Uczestników,
  4. dla celów dokonania niezbędnych rozliczeń podatkowych – przez okres 6 miesięcy po zakończeniu Konkursów,

chyba że przepisy prawa zobowiązują Organizatora do dłuższego przechowywania danych.

 1. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 2. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza UE i EOG) oraz do organizacji międzynarodowych.
 3. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich Danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub inne przepisy prawa.

 

 • 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin Konkursów dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie.
 2. Organizator oświadcza, że Konkursy nie podlegają przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisu kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

 

 

 


Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>