Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w niniejszej polityce prywatności (dalej jako „Polityka Prywatności”), mają przede wszystkim znaczenie przypisane im w Polityce Prywatności, a w razie braku definicji w tym dokumencie – znaczenie przypisane im w Regulaminie, dostępnym pod adresem https://tiptop.com.pl/wp-content/uploads/2021/07/REGULAMIN.pdf

 2. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jak Fundacja: zbiera, wykorzystuje i zabezpiecza informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”), zwane dalej „Danymi”.

 3. Niniejszy dokument ma zastosowanie do:

  1. informacji zbieranych przez Fundację poprzez Stronę lub w związku z jej funkcjonowaniem,

  2. Danych wykorzystywanych przy komunikacji za pośrednictwem wiadomości e-mail,

  3. Danych wykorzystywanych przy komunikacji listownej i telefonicznej,

  4. Informacji zbieranych przez Fundację w związku z odwiedzaniem i korzystaniem z profilu Fundacji na Facebooku.

 4. Podanie Danych ma co do zasady charakter dobrowolny, jednak może stanowić warunek skorzystania z Usług.

 5. Fundacja może zgodnie z prawem ujawnić Dane odnoszące się do Użytkowników w ramach współpracy z organami ścigania i innymi osobami trzecimi celem wyegzekwowania ochrony praw, dóbr lub innych praw.

§2

CZĘŚĆ OGÓLNA KLAUZULI INFORMACYJNEJ

 1. Administratorem Danych, zbieranych zgodnie z § 1 ust. 3 powyżej, jest Fundacja TipTop z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS: 0000741648 NIP: 5213835180 REGON: 380836497.

 2. W sprawach dotyczących ochrony prywatności i Danych można kontaktować się z pod adresem: [email protected]

 3. Osobom, których Dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

  1. dostępu do treści swoich Danych, w tym żądania kopii Danych,

  2. sprostowania nieprawidłowych Danych oraz żądania uzupełnienia niekompletnych Danych,

  3. usunięcia Danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeśli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

   1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

   2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

   3. osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 (w związku z przetwarzaniem danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Fundację) i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania (w związku z przetwarzaniem Danych na potrzeby marketingu bezpośredniego);

   4. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

   5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Fundacja;

   6. Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem bezpośrednio dzieciom usług społeczeństwa informacyjnego.

  4. ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:

   1. osoba, której Dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość Danych osobowych – na okres pozwalający Fundacji sprawdzić prawidłowość tych Danych;

   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której Dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu Danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

   3. Fundacja nie potrzebuje już Danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której Dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

   4. osoba, której Dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 (w związku z przetwarzaniem danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Fundację) wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Fundacji są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której Dane dotyczą.

  5. przenoszenia Danych, jeżeli:

   1. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, oraz

   2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

  6. gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

 4. Dane będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych, w tym podmiotom świadczącym następujące usługi: informatyczne, zarządzania tożsamością, hostingu, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa, księgowych, prawnych, pocztowych, świadczenia usług telekomunikacyjnych, obsługi klientów oraz przechowywania danych.

 5. Osobie, której Dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa.

 6. Dane nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani państw trzecich.

 7. Osoby, których Dane są przetwarzane, w każdym momencie mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.

 8. Szczegółowe cele, sposoby przetwarzania oraz czas przechowywania Danych, określone są w kolejnych postanowieniach niniejszej Polityki Prywatności.

ROZDZIAŁ II

INFORMACJE ZBIERANE POPRZEZ STRONĘ LUB W ZWIĄZKU Z JEJ FUNKCJONOWANIEM

§ 3

DANE

 1. Podanie Danych jest dobrowolne, ale może być konieczne do wykonania Usług, określonych w Regulaminie Strony.

 2. Dane zbierane są na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:

  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Usług, na podstawie umów świadczenia usług drogą elektroniczną, zawartych zgodnie z Regulaminem,

  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym odpowiadania na reklamacje,

  3. na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO – w uzasadnionym interesie Fundacji, tj. w celu odpowiadania przez Fundację na zapytania, wezwania bądź wnioski Użytkowników bądź zgłoszenia naruszeń praw lub dóbr, a także w celach statystycznych oraz wykonywania marketingu bezpośredniego.

 3. Dane będą przechowywane przez czas:

  1. Dane związane z korzystaniem z Formularzy kontaktowych – przez czas niezbędny do udzielania odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,

  2. Dane związane z korzystaniem z Czatu – przez czas niezbędny do udzielania odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,

  3. Dane związane z korzystaniem z Funkcji Pomagam – przez czas niezbędny rozliczenia Darowizn, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,

  4. Dane przetwarzane w celu odpowiadania na reklamacje– przez czas niezbędny do przesłania odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,

  5. dane zbierane w celach statystycznych – przez okres 1 roku od chwili uzyskania danych.

  6. Dane zbierane w celach marketingu bezpośredniego – przez okres 5 lat od chwili uzyskania danych.

chyba, że przepisy prawa obowiązującego zobowiązują Fundację do dłuższego przechowywania danych.

 1. Dane mogą być podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz podlegać profilowaniu w celach marketingowych związanym z korzystaniem z profilu Fundacji na Facebooku, tj. możliwe jest:

  1. profilowanie według wieku, miejscu zamieszkania i zainteresowaniach, na podstawie danych, które podawane są na FB, w celu przekazywania dopasowanych informacji marketingowych,

  2. powtórne kierowanie reklam do osób, które z reklam na profilu Fundacji na Facebooku weszły na stronę internetową Fundacji,

  3. wykorzystanie algorytmu Facebook, który analizuje, jakie osoby są w gronie aktywnych na profilu Fundacji i na tej podstawie wybieranie osób o podobnych cechach i wyświetlanie im reklam dotyczących działalności Fundacji.

 2. Użytkownicy w każdym momencie mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.

 

§ 4

LOGI

 1. Fundacja może przechowywać informacje o niektórych zrachowaniach Użytkowników w warstwie serwerowej.

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Strony nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce Użytkownika,

  7. Informacje o adresie IP.

 3. Ww. informacje (dalej jako „Informacje-logi”) nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę.

 4. Informacje-logi są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Stroną oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Informacje-logi mogą być wykorzystywane w celach statystycznych, jednakże zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Stronę.

 5. Zebrane Informacje-logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną.

 6. Informacje-logi nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Stroną oraz siecią.

 7. Informacje-logi są analizowane w celu określonym powyżej, także za pośrednictwem usług świadczonych przez zewnętrznego dostawcę, tj. nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Mieczysława Medweckiego 17 31-870 Kraków).

§ 5

PLIKI COOKIES

 1. Fundacja niniejszym informuje, że stosuje pliki cookies (z ang. ciasteczka), czyli małe pliki umieszczane na Urządzeniu Końcowym Użytkownika, podczas korzystania ze Strony.

 2. Pliki cookies używane są do zapisywania informacji w celach reklamowych, funkcjonalnych (by strony były szybsze i wygodniejsze), zapamiętywania preferencji i personalizowania Strony w zakresie wyświetlanych treści i statystycznych – co pozwala na prawidłowe funkcjonowanie Strony oraz jej dostosowanie do potrzeb osób, które odwiedzają je wielokrotnie. Należy mieć jednak świadomość, iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Strony ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystanie ze Strony.

 3. Pliki cookies mogą być też stosowane przez współpracujących z Fundacją reklamodawców oraz przez firmy badawcze.

 4. Każdy Użytkownik może sam decydować o tym, w jaki sposób cookies zapisywane są na jego Urządzeniu Końcowym. Pozwalają na to ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie cookies ze strony Fundacji.

 5. Strona korzysta z następujących plików cookies:

Plik cookie

Termin wygaśnięcia

Opis

Dostęp podmiotów trzecich

ASP.NET_SESSIONLD sesja Zapamiętuje identyfikator sesji

Brak

_gid 1 dzień Używany przez Google Analytics. Rejestruje unikatowy identyfikator używany do generowania statystyk dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta z witryny.

Google LLC

_ga 2 lata Używany przez Google Analytics. Rejestruje unikatowy identyfikator używany do generowania statystyk dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta z witryny.

Google LLC

_gat 2 dni Używany przez Google Analytics. Rejestruje unikatowy identyfikator używany do generowania statystyk dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta z witryny.

Google LLC

_fbp 6 miesiące Używany przez Facebook. Rejestruje unikatowy identyfikator używany do generowania statystyk dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta z witryny.

Brak

wp_woocomerce 2 dni [***]

[***]

PHPSESSION SESJA [***]

[***]

tk_ai, tk_lt, tk_or [***] [***]

[***]

 1. Użytkownik uznaje i zgadza się, iż: a) Fundacja może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące Urządzeń Końcowych Użytkownika w formie oprogramowania typu cookies, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Strony; b) ograniczenie lub zabronienie pojawiania się oprogramowania typu cookies w ramach Urządzeń końcowych Użytkownika może przynieść negatywny skutek użytkowania Strony; c) Fundacja może przechowywać lub udostępniać Dane, jeśli jest to wymagane poprzez prawo lub jeśli jest to niezbędne na potrzeby działań prawnych; wykonania Usługi bądź udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia naruszeń.

§ 6

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE STRONY

 1. Na Stronie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Fundacja nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Z uwagi na powyższe Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania przez nie plików cookies.

 2. Fundacja wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Danych. W celu zabezpieczenia Strony przed wszystkimi typowymi obszarami zagrożeń – już na etapie wyboru technologii i architektury Strony – podjęto określone wybory technologiczne zmierzające do zwiększenia ochrony Danych przesyłanych do lub ze Strony przy wykorzystaniu sieci.

 3. Użytkownik winien mieć jednak świadomość, iż przy transmisji danych przy wykorzystaniu sieci nikt nie jest w stanie zagwarantować stu procentowego bezpieczeństwa takiej transmisji. Tym samym pomimo wysiłków, Fundacja nie może zagwarantować i nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji, w tym Danych przesyłanych do lub ze Strony, w tym w ramach korzystania z Usług.

 

ROZDZIAŁ III

DANE WYKORZYSTYWANE PRZY KOMUNIKACJIA ZA POŚREDNICTWEM WIADOMOŚCI E-MAIL

§ 7

 1. Podanie Danych jest dobrowolne, zaś niepodanie Danych może uniemożliwić przesłanie korespondencji.

 2. Dane zbierane są na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:

  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym odpowiadania na reklamacje,

  2. na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO – w uzasadnionym interesie Fundacji, tj. celu odpowiadania przez Fundację na zapytania, wezwania bądź wnioski, bądź zgłoszenia naruszeń praw lub dóbr, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celach statystycznych oraz wykonywania marketingu bezpośredniego.

 3. Dane będą przechowywane przez czas:

  1. Dane przetwarzane w celu odpowiadania na zapytania, wnioski, reklamacje, zgłoszenia – przez czas niezbędny do przesłania odpowiedzi, po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,

  2. Dane zbierane w celach statystycznych – przez okres 1 roku od chwili uzyskania danych,

  3. Dane zbierane w celach marketingu bezpośredniego – przez okres 5 lat od chwili uzyskania danych.

chyba, że przepisy prawa obowiązującego zobowiązują Fundację do dłuższego przechowywania danych.

 1. Dane nie będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mogą jednak podlegać profilowaniu w celach statystycznych i marketingowych.

 2. Użytkownicy w każdym momencie mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.

 3. Jeśli adres e-mail nie został podany bezpośrednio przez osoby, których dane są przetwarzane, źródłem uzyskania Danych może być:

  1. strona internetowa organizacji/podmiotu, w którym osoba, której dane są przetwarzane pracuje, pełni funkcję lub jest podana jako osoba kontaktowa,

  2. powszechnie dostępne informacje, zawarte w rejestrach publicznych (np. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego itp.).

ROZDZIAŁ IV

DANE WYKORZYSTYWANE PRZY KOMUNIKACJI LISTOWNEJ i TELEFONICZNEJ

§ 8

 1. Podanie Danych jest dobrowolne, zaś niepodanie Danych może uniemożliwić przesłanie korespondencji.

 2. Dane zbierane są na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:

  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym odpowiadania na reklamacje,

  2. na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO – w uzasadnionym interesie Fundacji, tj. celu odpowiadania przez Fundację na zapytania, wezwania bądź wnioski, bądź zgłoszenia naruszeń praw lub dóbr, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celach statystycznych oraz wykonywania marketingu bezpośredniego.

 3. Dane będą przechowywane przez czas:

  1. Dane przetwarzane w celu odpowiadania na zapytania, wnioski, reklamacje, zgłoszenia – przez czas niezbędny do przesłania odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,

  2. Dane zbierane w celach statystycznych – przez okres 1 roku od chwili uzyskania danych,

  3. Dane zbierane w celach marketingu bezpośredniego – przez okres 5 lat od chwili pozyskania danych,

chyba, że przepisy prawa obowiązującego zobowiązują Fundację do dłuższego przechowywania danych.

 1. Dane nie będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mogą jednak podlegać profilowaniu w celach statystycznych i marketingowych.

 2. Użytkownicy w każdym momencie mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.

 3. Jeśli Dane kontaktowe nie zostały podane bezpośrednio przez osoby, których Dane są przetwarzane, źródłem uzyskania Danych może być:

  1. strona internetowa organizacji/podmiotu, w którym osoba, której dane są przetwarzane pracuje, pełni funkcję lub jest podana jako osoba kontaktowa,

  2. powszechnie dostępne informacje, zawarte w rejestrach publicznych (np. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego itp.).

ROZDZIAŁ V

INFORMACJE ZBIERANE W ZWIĄZKU Z ODWIEDZANIEM I KORZYSTANIEM Z PROFILU FUNDACJI NA FACEBOOKU

§ 9

 1. Zamieszczenie komentarzy lub polubienie profilu Fundacji, czy też zamieszczonych na nim postów, powoduje przekazanie Fundacji Danych osobowych, a tym samym wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.

 2. Współadministratorem Danych zamieszczanych na portalu Facebook może być Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland). Więcej informacji na temat przetwarzania Danych przez Facebook można uzyskać na: https://www.facebook.com/about/privacy .

 3. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne; brak podania Danych osobowych, może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na pytania lub wykonanie wnioskowanych czynności.

 4. Dane zbierane są na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:

  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celu odpowiedzi na przesyłane za pośrednictwem Facebooka wiadomości,

  2. na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO – w uzasadnionym interesie Fundacji, tj. celu odpowiadania przez Fundację na komentarze oraz wykonywania marketingu bezpośredniego.

 5. Dane będą przechowywane przez czas:

  1. Dane przetwarzane w celu odpowiadania na przesłane wiadomości – przez czas niezbędny do przesłania odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia zgody.

  2. Dane przetwarzane w celu odpowiadania na komentarze – przez czas ujawniony określony przez Facebooka na ujawnienie komentarzy.

  3. Dane zbierane w celach marketingu bezpośredniego – przez okres 5 lat od chwili uzyskania danych.

chyba, że przepisy prawa obowiązującego zobowiązują Fundację do dłuższego przechowywania danych.

 1. Dane mogą być podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz podlegać profilowaniu w celach marketingowych związanym z korzystaniem z profilu Fundacji na Facebooku, tj. możliwe jest:

  1. profilowanie według wieku, miejscu zamieszkania i zainteresowaniach, na podstawie danych, które podawane są na FB, w celu przekazywania dopasowanych informacji marketingowych,

  2. powtórne kierowanie reklam do osób, które z reklam na profilu Fundacji na Facebooku weszły na stronę internetową Fundacji,

  3. wykorzystanie algorytmu Facebook, który analizuje, jakie osoby są w gronie aktywnych na profilu Fundacji i na tej podstawie wybieranie osób o podobnych cechach i wyświetlanie im reklam dotyczących działalności Fundacji.

 2. Osoby, których Dane dotyczą w każdym momencie mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.

 

 

ROZDZIAŁ VI

WSPÓLNE POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie mają odpowiednie warunki Regulaminu oraz normy wyartykułowane w innych właściwych przepisach prawa.